web-shops og foredrag
individuelle.png

Samarbeid mellom mennesker kan være vanskelig og er ofte preget av større eller mindre grad av uoverenstemmelser. Det kan hjelpe å få felles referanserammer rundt hva som skjer når samarbeidsproblemer oppstår og når de utarter seg. Felles kjennskap til verktøy og metodikk som kan føre til mindre konflikter og bedre samarbeidsmiljø vil også være nyttig. Mange ganger kan en generell tilnærming åpne den enkeltes øyne om egen atferd, og skape motivasjon til endring.

Jeg kan bistå med arbeidsmøter, foredrag og fasilitering av prosesser innen temaer som kommunikasjon og samarbeid, konflikt og ledelsesutfordringer.

Eksempler på temaer:


Kontaktskapende kommunikasjon

Noen måter å kommunisere på virker mot sin hensikt selv om intensjonen kan være god. Hvordan kan vi kommunisere på en slik måte at vi får formidlet det vi ønsker å si uten at den andre går i forsvar eller til motangrep?


Konfliktanalyse og konfliktforståelse

For å kunne håndtere egne og andres konflikter på en god måte er det en fordel å kunne kjenne igjen forskjellige typer konflikter, hvordan de typisk utvikler seg og i hvilket stadie de er.

Innsikt i hvordan du selv typisk forholder deg til konflikter, og kjennskap til andre måter å forholde seg på gjør det mulig for deg å velge en hensiktsmessig tilnærming i en konflikt.


Kommunikasjon og kommunikasjonsfeller

Hva kjennetegner god kommunikasjon? Hvilke mekanismer er det som trår i kraft når vi ikke forstår hverandre? Hvilke snakke- og lyttefeller er det lett å gå i? Hva kjennetegner dialog og andre kommunikasjonsformer?


Konflikthåndtering

Det finnes mange måter å håndtere konflikter på. Noen er mer hensiktsmessige enn andre. Det viktigste er at man velger en metodikk som er tilpasset konflikten. Mediasjon er en lavterskelmetode der en nøytral tredjepart bistår partene til selv å finne en løsning.


Håndtering av vanskelige samtaler

Noen ganger er det nødvendig å gjennomføre samtaler som en gruer seg til. Det kan være budskapet som skal formidles eller reaksjonene man frykter hos den andre som kan gjøre det hele vanskelig.

Gjennom innsikt i metodikk, samt trening på konkrete situasjoner vil det være lettere å få til en god tilnærming til de vanskelige samtalene


Samarbeid i grupper

Enten det er i en klubb, forening eller i jobbsammenheng, er vi ofte avhengige av å jobbe sammen i grupper. Det er ikke alltid det fungerer like greit, og det hender at det oppstår motsetninger mellom flere medlemmer av gruppen. Hva kjennetegner velfungerende grupper, og hvordan kan vi utnytte medlemmenes kompetanse og egenskaper best mulig?


Motivasjon, engasjement og arbeidsglede

En gjennomgang av atferds- og ledelsesteori, - hva bidrar til motiverte medarbeidere?